Ordlista för undersökningar

Det finns många olika termer när man ska arbeta med undersökningar. Denna ordlista är för dig som vill förstå, eller enkelt kunna förklara för andra.

Bakgrundsvariabler

De bakgrundsfrågor man ställer till respondenten. T.ex. ålder, kön, ort, region, kommun, religion. Dessa kan sedan användas i analysen för att gruppera svaren och jämföra hur olika grupper har svarat.

Enkätverktyg

Ett verktyg för att kunna skapa och skicka enkäter, samt kunna sammanställa och analysera resultatet.

Envalsfrågor

En frågetyp där respondenten ska välja ett av flera alternativ. Exempelvis, vilket av dessa bilmärken skulle du vilja köpa?

Flervalsfrågor

En frågetyp där respondenten kan välja flera alternativ. Exempelvis, vilka av dessa bilmärken känner du till?

Kontrollfråga

I större undersökningar ställer man ofta samma fråga igen, men på ett annat sätt. Detta för att kontrollera att respondenten är konsekvent i sina svar och inte försöker ”lura” undersökningen.

Korrelation

Korrelation är ett statistiskt begrepp som anger styrkan och riktningen i sambandet mellan två variabler. Exempelvis om den ena ökar så ökar den andra, eller om den ena minskar så ökar den andra.

Korstabulering

Ett analyssätt som används för att ta reda på vad de som svarat på ett visst sätt på en fråga tycker i en annan fråga.

Medelvärde

Används för skalfrågor för att visa det genomsnittliga svaret. Dvs. Alla respondenternas svar på frågan delat med antal respondenter.

Population

Hela den grupp som ska undersökas (ex alla statstjänstemän i sverige) . Ofta väljs ett urval/stickprov (ex 10 statstjänstemän i varje kommun) som får representera hela populationen i undersökningen.

Skalfrågor

En frågetyp där man vill att respondenterna ska värdera vara hur nöjda de är på en skala. T.ex 1-6.

Standardavvikelse

Standardavvikelse är ett statistiskt mått som används för skalfrågor och som visar på hur mycket respondenternas svar avviker från medelvärdet. En liten standardavvikelse innebär att de flesta har svarat mycket nära medelvärdet, och en stor standardavvikelse innebär att svaren är mer spridda över hela skalan.

Statistiskt korrekt urval/stickprov

Att det urval/stickprov man gör representerar hela populationen på ett bra sätt. Om det statistiska urvalet är bra så kan man utifrån svaren på sin undersökning dra slutsatser för hela populationen.

Svarsfrekvens

Hur många procent av de som fått enkäten som besvarat den.

Svarsfrekvens per fråga

Hur många procent av de som svarat på enkäten som svarat på en specifik fråga.

Reliabilitet

Ett mått på hur tillförlitliga svaren i undersökningen är, dvs mäter man saker rätt.

Respondenter

De personer i urvalet som besvarar enkäten.

Validitet

Ett mått på hur väl undersökningen verkligen mäter vad den avser att mäta, dvs mäter man rätt saker.


The Art Of Planning AB - enkelt, och på dina villkor

 

 

UtanförBoxen